МІСЦЕ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ

 
 

МІСЦЕ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ
МІСЦЕ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ

МАЛОВИЧКО С. В.

 

Маловичко С. В. Місце електронної торгівлі в системі економічно-правових відносин України

Активний розвиток електронної торгівлі, як нової форми здійснення господарської діяльності, зумовлює необхідність визначення норм поведінки, тобто особливих правових норм, що регулюють і закріплюють права, обов'язки, гарантії та відповідальність учасників цих відносин. На сьогодні законодавча база регулювання електронної торгівлі в Україні є недостатньо розвинутою - відсутній єдиний Закон України щодо регулювання цього виду економічної діяльності, однак у деяких нормативно-правових актах встановлені окремі її аспекти, аналіз яких обумовлює актуальність теми дослідження. Метою статті є проведення комплексного аналізу законодавчо-правових засад функціонування та механізмів регулювання торгівлі на підприємствах України, визначення їх особливостей та перспектив подальшого формування нормативно-правової бази. Розглянуто особливості правовідносин у сфері електронної торгівлі підприємств в Україні. Окремо розглянуто специфіку законодавчо-правового регулювання електронної торгівлі з позицій різноманітних методичних підходів до визначення місця електронної торгівлі в системі економічно-правових відносин держав. Ключові слова: електронна торгівля, електронна комерція, герменевтичний підхід, законодавче регулювання електронної торгівлі.

Маловичко Світлана Вікторівна - кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національ­ний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (вул. Островського, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005, Україна) E-mail: svetlana.malovichko@mail.ru 

 

Маловичко С. В. Место электронной торговли в системе
экономико-правовых отношений Украины

Активное развитие электронной торговли, как новой формы осу­ществления хозяйственной деятельности, вызывает необходимость определения норм поведения, то есть особых правовых норм, регу­лирующих и закрепляющих права, обязанности, гарантии и ответ­ственность участников этих отношений. В настоящее время законо­дательная база регулирования электронной торговли в Украине явля­ется недостаточно развитой - отсутствует единый Закон Украины о регулировании этого вида экономической деятельности, однако в некоторых нормативно-правовых актах установлены отдельные ее аспекты, анализ которых обусловливает актуальность темы иссле­дования. Целью статьи является проведение комплексного анализа законодательно-правовых основ функционирования и механизмов регулирования электронной торговли на предприятиях Украины, определение их особенностей и перспектив дальнейшего формиро­вания нормативно-правовой базы. Рассмотрены особенности право­отношений в сфере электронной торговли предприятий в Украине. Отдельно рассмотрена специфика законодательно-правового регу­лирования электронной торговли с позиций различных методических подходов к определению места электронной торговли в системе экономически-правовых отношений государств.

Ключевые слова: электронная торговля, электронная коммерция, герменевтический подход, законодательное регулирование электрон­ной торговли.

Маловичко Светлана Викторовна - кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой маркетинга и менеджмента, Донец­кий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган- Барановского (ул. Островского, 16, Кривой Рог, Днепропетровская об­ласть, 50005, Украина)

E-mail: svetlana.malovichko@mail.ru

Malovychko S. V. Place of Electronic Commerce in the System
of Economic-Legal Relations of Ukraine

Active development of electronic commerce as a new form of implementing the economic activities, calls for the definition of standards of conduct, i.e. specific legal regulations, setting forth the rights, duties, guarantees and responsibilities of participants in these relations. At present, the legislative framework for regulation of e-commerce in Ukraine remains underdevel­oped - there isn't a uniform Law of Ukraine on the regulation of this kind of economic activity, though in some legal acts separate aspects are estab­lished, an analysis of which provides for the relevance of the research topic. The article is aimed at conducting a comprehensive analysis of legislative­legal frameworks of operation and mechanisms for regulating the e-com­merce at enterprises of Ukraine, determination of their characteristics and prospects for further development of the regulatory and legal framework. Peculiarities of legal relations in the sphere of electronic commerce by enter­prises in Ukraine has been considered. Separately were addressed specifics of legislative-legal regulation of e-commerce from the perspective of different methodological approaches to defining the place of electronic commerce in the system of economic-legal relations between the States.

Key words: e-trade, e-commerce, hermeneutic approach, legislative regula­tion of electronic commerce.

Malovychko Svitlana V. - Candidate of Sciences (Economics), Associate Pro­fessor, Head of the Department, Department of Marketing and Management, Donetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan- Baranovsky (vul. Ostrovskoho, 16, Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50005, Ukraine)

E-mail: svetlana.malovichko@mail.ru

Електронна торгівля представляє собою нову тех­нологію ведення бізнесу, що швидко набирає темпи розвитку в умовах глобалізації. Можливим стало створення глобальної цифрової економіки, однак на сучасному етапі розвитку стримуючим бар'єром є відсутність ефективного нормативно-правового забез­печення функціонування та розповсюдження техноло­гій електронного бізнесу. Розвиток Інтернету та інте­граційні процеси підвищили актуальність електронної торгівлі, однак стали підгрунтям для великої кількості юридичних проблем, що пов'язані з безпекою та правовою юрисдикцією угод. На сьогодні в Україні не існує за­конодавчої бази, що безпосередньо встановлює правові норми здійснення електронної торгівлі, однак е певних нормативно-правових актах простежуються деякі аспек­ти її функціонування. Аналіз законодавчо-правових за­сад функціонування та механізмів регулювання торгівлі на підприємствах України дозволить визначити харак­терні тенденції та особливості її регулювання, що може стати основою для підвищення якості подальших дослі­джень та розробок у сфері нормативно-правового забез­печення розвитку електронної торгівлі в державі.

 
   

 

Дослідженню законодавчо-правових засад функ­ціонування та механізмів регулювання торгівлі на під­приємствах України присвячені роботи таких вчених, як Желіховський В. М. [3], Матвієнко О. С. [5], Чучковська А. В. [12], Малковський А. Л., Богуславський М. М., Руденко О. В. та інші. Однак більшість досліджень сфокусовані на аналізі більш широкого кола операцій в межах електронної комерції, адже в міжнародних нормативно-правових актах не існує відмітних рис між цим поняттям і терміном «електронна торгівля». Про­те такий підхід у національному масштабі є недостатньо об'єктивним і потребує подальшої розробки.

Метою даної статті є проведення комплексного аналізу законодавчо-правових засад функціонування та механізмів регулювання торгівлі на підприємствах України, визначення їх особливостей та перспектив по­дальшого формування нормативно-правової бази.

Разом із новими формами ведення бізнесу виникає необхідність формування законодавчого забез­печення їх функціонування з метою уникнення фінансових та юридичних злочинів, встановлення легі­тимних бар'єрів та правил роботи. Електронна торгівля представляє собою складний об'єкт правового регулю­вання: по-перше, через те, що досі розвивається та має досить динамічні темпи зростання, а по друге - за своєю природою має транснаціональний характер, що призво­дить до виникнення проблем, пов'язаних із юрисдикці­єю торговельної операції [1].

Формування законодавства є традиційно еволю­ційним процесом адаптування з метою задоволення по­треб держави та суспільства. Однак за умови швидкого розвитку електронного бізнесу, постійного оновлення механізмів його функціонування виникає ситуація ви­бору між використанням дійсного законодавства, що не є достатньо ефективним по відношенню до новітніх тенденцій розвитку, і створенням нового закону, спеці­ально розробленого для відповіді на них. Особливістю правовідносин у сфері електронної торгівлі є те, що вони здебільшого мають екстериторіальний характер. Однобічне застосування державою правових норм, що регулюють такі відносини, без урахування досвіду між­народної практики і законодавства інших країн буде неефективним. На сьогодні першочерговим завданням уряду України є усунення бр'єрів та створення необхід­них умов для розвитку електронної торгівлі, і лише піс­ля цього можливим стане формування жорстких правил та порядку організації такої форми ведення бізнесу.

Аналіз літературних джерел, присвячених дослі­дженню законодавчо-правових засад функціонування електронної торгівлі на підприємствах України, дозво­лив визначити кілька методичних підходів до визна­чення місця електронної торгівлі у системі економічно- правових відносин держави. Загальна характеристика даних підходів відображена у табл. 1.

З позиції історичного підходу правові засади функ­ціонування електронної торгівлі в Україні розглядає Желі­ховський В. М. Він зазначає, що в Україні право та юридич­на практика останніх років сприйняли електронний бізнес, становлення якого збіглося з процесом загальної модернізації вітчизняної правової системи. Проте пере­важна більшість правовідносин між учасниками електро­нної комерції дотепер не регулюється спеціальними, адре­сованими їм законами або іншими джерелами права» [3]. На сьогодні постійно створюються та еволюціонують угоди про електронний обмін даними, однак все ще зберігається фрагментарність законодавчого забезпечення розвитку електронної торгівлі. Таким чином, з позиції історичного підходу нормативно-правове регулювання електронної торгівлі на підприємствах України все ще знаходиться на стадії «зародження». Для подальшого розвитку елек­тронного бізнесу необхідно впровадження міжнародних технічних стандартів Міжнародної організації зі стандар­тизації ВО, що стосуються функціонування електронної комерції, та прийняття Закону України «Про електронну комерцію», який, за визначенням фахівців, відповідає між­народним стандартам та відповідає вимогам Європей­ського Союзу (ЄС) [4], що є особливо актуальним у кон­тексті інтеграційних процесів.

Герменевтичний підхід до аналізу особливостей законодавчої бази розвитку електронної торгівлі на підприємствах України є найбільш складним, що по­в'язано зі специфікою перекладу англійського терміна «e-commerce» українською або російською мовами. Електронна комерція, електронний бізнес та електрон­на торгівля, як новітні форми економічної діяльності, сформувалися саме в США, тому необхідно брати до уваги регулюючі акти цієї країни та інших розвинутих держав. Однак при перекладі терміна деякі вчені вико­ристовують дослівне визначення «комерція», а інші - звужують поняття до «торгівля» [5].

На сьогодні українське законодавство не визначає такого поняття, як «електронна торгівля», однак Закон України «Про захист прав споживачів» дозволяє суб'єктам торговельної діяльності укладати договори на відстані, а також поза торговельними або офісними приміщеннями за допомогою засобів дистан­ційного зв'язку, і тим самим обумовлює функціонування електронної торгівлі та визначає її як об'єкт правового регулювання. Так, п. 8 ст. 1 Закону встановлює, що дого­вір, укладений на відстані - це договір, укладений про­давцем (виконавцем) зі споживачем за допомогою засо­бів дистанційного зв'язку. У ст. 1 Закону закріплюються визначення засобів дистанційного зв'язку як телекому­нікаційних мереж, поштового зв'язку, телебачення, інформаційних мереж (у т. ч. Інтернет) [6].

Електронна торгівля в Україні регулюється на­казом Міністерства економіки України № 19.04.2007 р. № 103 «Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними при­міщеннями». У документі визначається поняття «дис­танційна торгівля» як «форма продажу товарів поза торговельними або офісними приміщеннями, за якої вибір товару та його замовлення не збігаються у часі з безпосереднім передаванням вибраного товару спожи­вачем» [7], що передбачає укладання договору купівлі-продажу поза торговельними або офісними приміщен­нями, у тому числі і торгівлю через Інтернет.

Комісією ООН з права міжнародної торгівлі (United Nations Commission on International Trade Law - UNCITRAL) розроблений модельний закон, який англій­ською називається UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, в автентичному тексті російською мовою (однією з офіційних мов ООН) має назву «Типовой за­кон об электронной торговле Комиссии ООН по праву международной торговли». При цьому термін «торго­вельна діяльність» у російському тексті пропонується трактувати досить розширено. Відносини такого типу включають «будь-які торговельні угоди про постачання товарів чи послуг або обмін товарами, або послугами; дистриб’юторські угоди; комерційне представництво та агентські відносини; факторинг; лізинг; будівництво промислових об’єктів; надання консультативних послуг; інжиніринг; купівлю / продаж ліцензій; інвестування; фі­нансування; банківські послуги; страхування; угоди про експлуатацію або концесії; спільні підприємства та інші форми промислового або підприємницького співробіт­ництва; перевезення товарів та пасажирів повітряним, морським, залізничним або автомобільним транспор­том» [8]. Спостеріграється певна нелогічність в охопленні терміном «торговельна діяльність» усіх видів комерцій­ної діяльності, тому більш точним був би переклад за­кону - «Модельный закон об электронной коммерции Комиссии ООН по праву международной торговли».

П

ротягом останніх років у Верховній Раді Украї­ни було зареєстровано кілька проектів Закону України «Про електронну торгівлю» (№ 3114 від 17.02.2003 р., № 2131 від 12.09.2006 р., № 6086-2 від 16.03.2010 р.). Однак якщо перші два проекти місти­ли таку дефініцію: «Електронна торгівля - укладання шляхом обміну електронними документами будь-яких цивільно-правових угод, а також придбання і здійснен­ня з використанням електронних засобів інших прав і обов'язків у сфері підприємницької діяльності» [9, 10], то третій, на сьогодні актуальний, проект визначає електронну торгівлю як «передбачені законодавством дії і операції при оформленні та здійсненні правочинів із продажу/постачанні товарів, виконанні робіт, надан­ні послуг та/або здійснення інших дій, спрямованих на отримання прибутку, які виконуються у дистанційний спосіб із застосуванням електронних засобів і техно­логій у інформаційно-телекомунікаційних системах й мережах загального користування. У тому числі до то­варів, робіт і послуг відносяться такі товари, роботи і послуги, які існують виключно у електронному вигляді», при цьому необхідно зауважити, що термін зазначено у Законі як «електронна торгівля (комерція) [11]. Визна­чення терміна в перших двох проектах є більш вузьким, однак сам термін не відповідає його визначенню. Що стосується третього проекту, то написання терміна як «електронна торгівля (комерція)» та його визначення хоча і відповідають міжнародним стандартам, але фор­мують підґрунтя для виникнення в подальшому розбіж­ностей у законодавстві з цього питання.

Порівняльний підхід дозволяє визначити межі від­ставання України від інших держав у процесі розроб­лення та впровадження нормативно-правового базису функціонування електронної торгівлі на підприємствах. Створення правового забезпечення відносин у межах електронного бізнесу на рівні міжнародних організацій у більшості країн світу розпочалося лише з 90-х років ХХ століття.

Причиною розробки стала поява нових засобів, за допомогою яких сторони здійснювали обмін інформаці­єю, а саме - використовували при укладанні правочинів сучасні методи зв'язку [12]. На сьогодні в ЄС прийнятий цілий ряд актів, спрямованих на врегулювання відносин у сфері електронної комерції (торгівлі). Серед них: Дирек­тива ЄС «Про деякі правові аспекти послуг інформаційно­го суспільства, у тому числі електронної комерції, на вну­трішньому ринку», Директива ЄС «Про правові підстави для використання електронних підписів» та ін. Більшість інших держав світу перебуває у стадії формування зако­нодавства про електронну комерцію (торгівлю).

Системний підхід до визначення особливостей функціонування електронної торгівлі на підприємствах України на сьогодні є недостатньо розвиненим, адже ме­ханізми регулювання не закріплені одним нормативно-правовим актом. Більшість існуючих нормативних актів навіть у сфері електронної комерції вузькоспеціалізовані (Закон України «Про електронний цифровий підпис»; Закон України «Про електронний документ та електрон­ний документообіг»; Закон України «Про платіжні сис­теми та переказ грошей в Україні»; Закон України «Про обов'язковий примірник документів»; Закон України «Про інформацію» та ін.), а тому неприйнятні для засто­сування в торговельній діяльності.

Чучковська А. В. зазначає, що до формування за­конодавства, яке б врегулювало відносини у сфері елек­тронної комерції (торгівлі), існує два підходи. «Перший - прийняття комплексного нормативного акта про елек­тронну комерцію та окремого закону про електронні підписи, другий - прийняття двох і більше норматив­них актів, кожен з яких регулює окрему групу відносин у сфері електронної комерції: відносини, пов'язані із вчиненням правочинів через мережі електрозв'язку у сфері господарювання; відносини, пов'язані із викорис­танням електронних документів; відносини, пов'язані із використанням електронного цифрового підпису» [12]. Що знову ж підкреслює необхідність прийняття Закону «Про електронну комерцію», який врегулював би відно­сини, що виникають під час здійснення операцій в межах електронної торгівлі, встановив чітке визначення понять «електронна торгівля» та «електронний документ», ви­значив правовий статус підприємця та особливості ви­користання ним переваг електронного бізнесу.

У

 розвинений країнах світу розвиток електронної комерції (торгівлі) здійснюється під контролем та за підримки національних органів влади, що на початковому етапі розвитку значно спрощує про­цедури вирішення питань щодо економічного та пра­вового аспектів функціонування електронного ринку. В Україні через відсутність необхідної законодавчої бази цей процес розвитку проходить «стихійно», що має не­гативні наслідки не тільки для темпів розвитку галузі, а й для безпеки підприємств. Як елемент глобальної електронно-інформаційної технології здійснення еконо­мічної діяльності електронна торгівля становить собою об'єкт обов'язкового державного регулювання. Динаміч­ні темпи розвитку та технічні особливості встановлю­ють специфіку правового регулювання, адже в умовах відсутності ефективного державного та міжнародного контролю електронний бізнес є сприятливим середо­вищем для поширення протизаконних дій, що негатив­но вплинуть не тільки на діяльність підприємств, а й на лояльність споживачів до електронної торгівлі. Крім того, незаконна діяльність у сфері електронної торгів­лі може спричинити збитки державі і навіть створити погрозу для її національної безпеки через ухилення від сплати податків, вивезення капіталів за кордон, торгів­лю забороненими товарами та ін. Значний потенціал електронної торгівлі на підприємствах України обумов­лює необхідність приділення окремої уваги формуван­ню законодавчої та нормативно-правової бази розвит­ку електронної торгівлі в країні, а також дослідженню організаційно-правових проблем підвищення ефектив­ності її регулювання.

Я

к вже зазначалося вище, розвиток електронної торгівлі тягне за собою значні складнощі у сфері правового регулювання. Окрему проблему для формування ефективного правового механізму регулю­вання складають темпи та значний потенціал розвитку електронного ринку в умовах глобалізації, що викликає необхідність постійного контролю та подальшого вдо­сконалення законодавчої бази з метою забезпечення адекватної відповіді на вимоги ринку, підприємств та споживачів. Іншою проблемою, що повинна вирішувати­ся не на національному, а на глобальному рівні, є те, що електронна торгівлі не враховує наявність національних бар'єрів та традиційних засобів формування контактів між контрагентами, підприємством та кінцевим спожи­вачем. Легкість у поширенні інформації, з одного боку, забезпечує успішний розвиток електронної торгівлі, а з іншого - представляє собою погрозу для підприємства та держави з позиції безпечності.

Законодавство України щодо регулювання елек­тронної торгівлі підприємств ще не сформовано. Саме тому при подальшому розвитку нормативно-правового забезпечення цього виду господарської діяльності необ­хідно врахувати основні його особливості: 1) зміна ха­рактеру інформації та технологій призводить до швидко­го «старіння» законодавства; 2) національна законодавча база за умови збереження темпів розвитку електронної торгівлі стане недостатньою для управління, тому всі нормативно-правові акти мають відповідати міжнарод­ним стандартам і тенденціям розвитку не тільки націо­нального, а й глобального електронного ринку.

ВИСНОВКИ

Таким чином, на сьогодні в Україні спостерігається чітка тенденція до необхідності встановлення жорсткої нормативно-правової бази щодо регулювання електрон­ної торгівлі. При цьому необхідно передбачити, що на початковому етапі розвитку підприємствам необхідна не лише державна підтримка, а й впровадження окре­мих елементів управління процесами електронної тор­гівлі з боку уряду.

ЛІТЕРАТУРА

1. Swindells Ск Legal regulation of electronic commerce / C. Swindells and K. Henderson // Journal of Information Law and Technology. - 1998. - Vol. 3 [Electronic resource]. - Mode of access : http://strathprints.strath.ac.uk/2499/

2. Гусарко С. Д. Юридична деонтологія / С. Д. Гусарко, О. Д. Тихомиров - К. : Знання, 2010. - 495 с.

3. Желіховський В. М. Правові засади електронної комерції в Україні : дис. ... канд. юрид. наук / В. М. Желіхов­ський. - Київ, 2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://e-works.com.ua/work/4073_Pravovi_zasadi_elektronnoi_ komercii_v_Ykraini. html

  1. 4.    Про електронну торгівлю : проект Закону України. Ви­сновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Радії України від 03.04.2003 р. // Верховна Рада Украї­ни, 04.12.2004 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www. gska2.rada.gov.ua
  2. 5.    Матвієнко О. С. Електронна комерція: поняття та зако­нодавче закріплення в Україні / О. С. Матвієнко // Правове регу­лювання економіки : зб. наук. пр. - 2008. - С. 219 - 230 [Електрон­ний ресурс]. - Режим доступу : http://www.readera.org/article/ elektronna-komertsia-ponjattja-ta-zakonodavche-10112706.html
  3. 6.    Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 p., № 1023-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1023-12
  4. 7.    Наказ Міністерства економіки України «Про затвер­дження Правил продажу товарів на замовлення та поза тор­говельними або офісними приміщеннями» від 19.04.2007 p., № 103 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 80. - Ст. 2982.
  5. 8.    Типовой закон об электронной торговле Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли [Электронный ресурс] - Режим доступа : http:// www. uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_ texts/electronic_commerce.html
  6. 9.       Проект Закону України «Про електронну торгівлю» № 3114 від 17.02.2003 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

http://gska2.rada.gov .ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=14256

  1. 10.     Проект Закону України «Про електронну торгівлю» № 2131 від 12.09.2006 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=27982
  2. 11.    Проект Закону України «Про електронну торгівлю» № 6086-2 від 16.03.2010 року [Електронний ресурс]. - Режим досту­пу : http://search.ligazakon.ua/l_doc 2.nsf/link1/JF4P202A.html
  3. 12.    чучковська А. В. Правове регулювання електронної комерції в Україні : навч. посіб. / А. В. Чучковська. - К.: Центр на­вчальної літератури, 2007. - 224 с.

REFERENCES

Chuchkovska, A. V. Pravove rehuliuvannia elektronnoi ko- mertsii vUkraini [Legal regulation of e-commerce in Ukraine]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2007.

Husarko, S. D., and Tykhomyrov, O. D. Yurydychna deontolo- hiia [Legal deontology]. Kyiv: Znannia, 2010.

[Legal Act of Ukraine] (2003). www.gska2.rada.gov.ua [Legal Act of Ukraine] (1991). http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1023-12

[Legal Act of Ukraine] (2007).

[Legal Act of Ukraine] (2003). http://gska2.rada.gov.ua/pls/ zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=14256

[Legal Act of Ukraine] (2006). http://gska2.rada.gov.ua/pls/ zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=27982

[Legal Act of Ukraine] (2010). http://search.ligazakon.ua/l_ doc2.nsf/link1/JF4P202A.html

Matviienko, O. S. "Elektronna komertsiia: poniattia ta zakono- davche zakriplennia v Ukraini" [E-commerce: the concept and leg­islative strengthening in Ukraine]. http://www.readera.org/article/ elektronna-komertsia-ponjattja-ta-zakonodavche-10112706.html Swindells, C., and Henderson, K. "Legal regulation of elec­tronic commerce", http://strathprints.strath.ac.uk/2499/

"Tipovoy zakon ob elektronnoy torgovle Komissii Organi- zatsii Obedinennykh Natsiy po pravu mezhdunarodnoy torgovli" [Model Law on Electronic Commerce, the United Nations Commis­sion on International Trade Law]. http://www.uncitral.org/uncitral/ ru/uncitral_texts/electronic_commerce.html

Zhelikhovskyi, V. M. "Pravovi zasady elektronnoi komert- sii v Ukraini" [Legal basis of electronic commerce in Ukraine]. http://e-works.com.ua/work/4073_Pravovi_zasadi_elektronnoi_ komercii_v_Ykraini.htmlСоздан 27 ноя 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО